ആധാര്‍ മെയിലായി കിട്ടുന്നതിന് എളുപ്പ മാര്‍ഗ്ഗമായി

ഇനി ആധാര്‍ മെയിലായി കിട്ടുന്നതിന് എളുപ്പ മാര്‍ഗ്ഗമായി . 

ആധാര്‍ കളഞ്ഞു പോയി ,ഇഐഡി  അറിയില്ല. 

എളുപ്പമാര്‍ഗ്ഗം ഇതാ.....

Get e-Aadhaar soft copy on email through mobile:

To get a soft copy of your e-Aadhaar letter on your email id, type UID EAADHAAR < Aadhaar number > < email Id > < PIN code > on your mobile and send it to 51969.


To check your Aadhaar status, type

 UID STATUS< 14 digit enrolment number > 

OR

 UID STATUS < 28 digit EID > on your mobile 

and send it to 51969.